Privacy Policy

Villa artquake respecteert de privact van bezoekers van haar website, in het bijzonder de
rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens.
Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid
geformuleerd en geïmplementeerdmet betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan
alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen
uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht
op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert,
plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw
computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voorzetten van het bezoek van de website accepteert u de volgende
gebruikersvoorwaarden.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van
toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.
Artikel 1- Wettelijke bepalingen.
1.Website( hierna ook “De Website”): https://www.art-quake.com.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens ( hierna ook de
  Beheerder”)Villa Artquake ….. Gevestigd te Gemeente Langedijk
  Met KVK nummer: 80065384
  Artikel 2. Toegang tot de website.
  De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de
  gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciele,
  politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciele aanbiedingen en in het
  bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
  Artikel 3. De content van de website.
  Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties ( animatie) plaatjes,
  videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de
  website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn
  gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie,
  herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een
  onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande
  schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden, Indien de
  beheerder niet meteen acyie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als
  stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van de rechtsvervolging.
  Artikel 4. Het Beheer van de Website
  Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment.
  • .De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers, schorsen, onderbreken of beperken
  tot de gehele of een gedeelte van de website.
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in
  strijid is met nationale en internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
  Artikel 5. Verantwoordelijken.
  De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of
  onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn
  functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is
  uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw
  apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet.
  U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de website en de gegevens die u op internet
  raadpleegt.
  De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd.
  • .Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.
  • Vanwege het schenken van de voorwaarden van deze privacy policy.
  De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of
  uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website.
  U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
  Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze
  website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te
  verhalen.
  Artikel 7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.
  Op gronnd van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie
  of wisseling van zijn persoonsgegevens of beperking van hem betreffende verwerking,
  alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op
  gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te
  nemen via ….
  Ieder verzoek daartoe dien te worden vergezeld van een kopie van een geldig
  identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres
  waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek,
  krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het
  aantal van de verzoeken kan deze termijn indien mogelijk met 2 maanden worden verlengd.
  Artikel 8: Verwerking van persoonsgegevens.
  In geval van schending van enig wet-of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en
  waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld,
  worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de
  autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de berscherming van de
  bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
  Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde
  functionaliteiten van de website, zal de verantwoordeliijke het verplichte karakter van deze
  informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.
  Artikel 9.
  Commerciele aanbiedingen.
  U kunt commerciele aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet ( meer) wenst
  te ontvangen, stuurtu een mail naar het volgende adres ( e-mailadres)
  Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
  onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik van iedere daad
  die een inbreuk op de persoonlijke levenssffer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is
  geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.
  Artikel 10. Bewaartermijn gegevens.
  De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de
  duur zoals deze bij de wet is bepaald.
  Artikel 11.
 2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst word op de
  harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze
  website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u
  in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
 3. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  -Functionele cookies: Zoals sessie-en login cookies voor het bijhouden van sessie-en
  inloginformatie.
  -geanonimiseerde Analytische cookies: Om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website
  op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze
  wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de
  behoeften van bezoekers van onze website.
  We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 4. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
 • Geen overige cookies.
 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke
  en/of derde op uw apparatuur worden geinstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het, het beheer en het verwijderen van de cookies voor elk
  besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
  https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-enpost/cookies#faq
  Artikel 12. Beeldmateriaal en aangeboden producten.
  Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen
  rechten worden ontleend.
  Artikel 13. Toepasselijk recht.
  Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de
  vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze
  voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.
  Artikel 14. Contact. Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt
  u zich richten tot: artquake.westfriesland@gmail.com.
  Social media:
  Youtube: Via de website www.art-quake.com , wordt u doorgelinkt naar de YouTube
  pagina van Artquake. Voor het privacybeleid van YouTube, zie de link:
  https://policies.google.com/privacy
  Instagram: Via de website www.art-quake.com wordt u doorgelinkt naar de
  Instagram pagina van Artquake (.artquake.westfriesland) Voor het privacybeleid van
  Instagram, zie link: https://help.instagram.com/519522125107875
  Facebook: Via de website www.art-quake.com, wordt u doorgelinkt naar de
  Facebook pagina van Artquake (.artquake.westfriesland) Voor het privacybeleid van
  Facebook, zie link: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation
  Foto’s: Mocht u op foto’s staan die tijdens één van de evenementen/ bijeenkomsten,
  workshops, etc van Artquake zijn gemaakt. Dan kan het zijn dat deze worden
  geplaats op de social media kanalen van Artquake (website, facebook, Instagram,
  YouTube) Artquake probeert altijd van te voren toestemming te vragen om deze
  foto’s op haar social media kanalen te mogen plaatsen. Helaas lukt dit niet altijd.
  Mocht u bezwaar hebben tegen een foto/ foto’s van u die op een van onze social
  media kanalen geplaats zijn, dan kunt contact met ons opnemen via
  artquake.westfriesland@gmail.com en zullen wij de foto(‘s) zo spoedig mogelijk eraf
  halen.